Jak wygląda nabór do przedszkola niepublicznego?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

W dużych mia­stach dosta­nie miej­sca w pań­stwo­wym przed­szkolu jest bar­dzo trudne. Należy speł­nić sze­reg wyma­gań, któ­rych więk­szość z nas nie speł­nia. Dlatego też dobrą opcją dla rodzica każ­dego malu­cha jest wybór nie­pu­blicz­nego przed­szkola. W takich pla­ców­kach nie tylko unik­niemy stresu zwią­za­nego z bra­kiem pew­no­ści czy znaj­dzie się miej­sce dla naszego dziecka, ale możemy liczyć na dużo szer­szą ofertę zajęć dodat­ko­wych.

Jakie atrak­cje cze­kają na dzieci?

Pry­watne przed­szkola prze­ści­gają się w ofe­ro­wa­nych zaję­ciach. Dzieci od naj­młod­szych lat mogą uczyć się nie tylko angiel­skiego, ale czę­sto rów­nież innych języ­ków obcych. Nauka ma formę zabawy i jest przy­jemną formą spę­dze­nia wol­nego czasu. Bar­dzo czę­sto dzieci mają rów­nież moż­li­wość bra­nia udziału w cie­ka­wych zaję­ciach arty­stycz­nych. Wśród nich mię­dzy innymi zaję­ciach ze śpiewu, tańca czy gim­na­styki. Nabyte w mło­dym wieku umie­jęt­no­ści pomogą im w łatwiej­szym adap­to­wa­niu się w róż­nego rodzaju sytu­acjach w póź­niej­szym życiu.

Przed­szkole nie­pu­bliczne nabór pro­wa­dzi zwy­kle cały rok. Aby wziąć w nim udział rodzic powi­nien jedy­nie wypeł­nić pro­sty for­mu­larz zgło­sze­niowy na stro­nie przed­szkola. Jeśli poja­wią się dodat­kowe pyta­nia wystar­czy skon­tak­to­wać się z pla­cówką mailowo albo tele­fo­nicz­nie. Wykwa­li­fi­ko­wana kadra z chę­cią odpo­wie na każde nur­tu­jące nas pyta­nie. Co ważne zaję­cia w przed­szkolach nie­pu­blicz­nych odby­wają się w mniej­szych gru­pach. Wszyst­kie dzieci szybko się zaprzy­jaź­niają, a opie­ku­no­wie dbają, żeby czas upły­wał im w rado­snej atmos­fe­rze. Szczegółowe informacje można znaleźć na https://akademiamlodychtalentow.edu.pl.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*